Prohlášení o nakládání s osobními údaji

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchtoúdajů a o zrušení směrnice95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a dalších právních předpisů České republiky. Kompletní znění obecného nařízení je k dispozici zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Správcem osobních údajů je společnost HOKR, spol. s r.o., se sídlem Smilova 485, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 00580295, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 121 (dále jen „správce“ nebo „společnost“). Kontaktní e-mail: info@hokr.cz

Účelem prohlášení je informovat fyzické osoby, jako subjekty údajů ve smyslu obecného nařízení,o zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem nabídek průmyslových hnojiv prostřednictvímwebového portálu www.hnojiva.cz.

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu IČO, kontaktní e-mail a telefon. Zpracováním se rozumí zejména jejich sběr, uchování, uložení a nakládání s nimi za účelem informování o nabídkách průmyslových hnojiv.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů. Souhlas je projeven vyplněním požadovaných polí (IČO, kontaktní e-mail a telefon) prostřednictvím poptávkového formuláře na webovém portálu hnojiva.cz. a odesláním žádosti o zasílání nabídek průmyslovýchhnojiv. Osobní údaje získané výše popsaným způsobemspolečnost nevyužívá k jiným účelům než k zasílání nabídek průmyslových hnojiv. Udělený souhlas se zasíláním nabídek je možné kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na výše uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. V takovém případě nebudou nabídky nadále zasílány. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Poskytnutí osobních údajůje zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů v požadovaném rozsahu není nicméně možné nabídky zasílat.

Dojde-li na základě zaslané nabídky k jednání o uzavření smlouvy nebo k jejímu uzavření, mohou být osobní údaje zpracovány též za účelem jednání a následného plnění smlouvy a plněnízákonných (účetních, daňových aj.) povinností společnosti. V takovém případě je právním základem zpracování osobních údajů plnění smlouvy, respektive plnění právní povinnosti. K uzavření smlouvy mohou být ze strany společnosti vyžadovány i další osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresa sídla, DIČ a další nezbytné údaje.

Osobní údaje společnostzásadněnepředávátřetímsubjektům. Výjimkou mohou být situace, kdy jí to ukládá, resp. ji k tomu opravňuje právní předpis, je to nutné pro splnění smlouvy, popřípadědisponuje společnostoprávněným zájmem.

Osobní údaje získané na základěuděleného souhlasu uchovává společnost po dobu trvání souhlasu, jinak po dobu 1 roku.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží subjektům údajů dle obecného nařízenínásledující práva:

  • - právo na přístup k údajům: subjekt údajů má právo na informaci, zda a jaké jeho osobní údaje společnost zpracovává, a pokud je zpracovává, pak i na další informace uvedené v čl.15 obecného nařízení;
  • - právo na opravu údajů: subjekt údajů může požadovat, aby jeho nesprávné či neúplné údaje byly neprodleně opraveny či doplněny; za správnost vyplnění údajů v poptávkovém formuláři však odpovídá subjekt údajů, veškeré uvedené údaje považuje společnost za správné a úplné;
  • - právo na výmaz údajů: subjekt údajů může požadovat, aby byly údaje o něm vymazány, jestliže byl odvolán souhlas k jejich zpracováním a v dalších případech stanovených čl. 17 obecného nařízení; právo na výmaz se neuplatní, jestliže společnosti ukládá zpracování osobních údajů některý právní předpis, jestliže je jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků společnosti;
  • - právo na omezení zpracování: subjekt údajů může požadovat, aby bylo zpracování osobních údajů omezeno zejména tehdy, jsou-li osobní údaje nepřesné, a to do doby, než dojde k jejich opravě, a v dalších případech uvedených v čl. 18 obecného nařízení;
  • - právo na přenositelnost údajů: jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a zároveň se tak děje automatizovaným způsobem, může subjekt údajů požadovat jejich poskytnutí ve strojově čitelném formátu a údaje je oprávněn poskytnout třetím subjektům dle svého uvážení;
  • - právo vznést námitku proti zpracování: nesouhlasí-li subjekt údajů se způsobem, jakým jsou jeho osobní údaje zpracovávány, může proti tomu za podmínek stanovených čl. 21 obecného nařízení vznést námitku k dozorovému úřad, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  • - právo na odvolání souhlasu a na odepření údajů: subjekt údajů může souhlas se zpracováním kdykoli odvolat výše popsaným způsobem, osobní údaje není subjekt údajů povinen poskytnout, v takovém případě mu však nelze poskytnout požadovanou nabídku;